Säffle Municipality
Sweden

Population: 15303
Area of jurisdiction: 2497.51 km2

Commitments

  Community Government
Absolute base year GHG reduction target: n/a 70% by 2015 (2006)
Baseline scenario (BAU) GHG reduction target: n/a n/a
Fixed-level GHG reduction target: n/a n/a
Carbon intensity reduction target: n/a n/a
Renewable energy target: 100% by 2030 100% by 2025
Energy efficiency target: n/a 23% by 2015 (2006)
Government and Community: CO2(e) targets

Performance

Community GHG Emissions
Total ( n/a ):  0 tCO2e
Government GHG Emissions
Total ( 2011 ):  2,087 tCO2e

Other available GHG inventories: 1990, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Mitigation actions

Projekt Hållbar idrott
Lampor har bytts ut med lågenergilampor, timers har installerats på ljusanläggningen så att det inte lyser när den inte används. Till skidspåret har man investerat i energieffektiva snökanoner mm. Start year 2011
Sector Facilities
Type Technical/Infrastructure investment
Status In progress
File  
Vision Säffle 2026 - Säffle vågar leda hållbar utveckling
Säffle kommun har med bred förankring i befolkningen tagit fram en vision för Säffle 2026 md rubriken; Säffle vågar leda hållbar utveckling. Läs mer på angiven webbplats. Start year 2011
Sector Other Emissions
Type Policy/Strategies/Action Plans
Status Completed
File  
Säfflebor väljer miljövänliga bilar
  Start year  
Sector Transport
Type Technical/Infrastructure investment
Status Completed
File  
Biogastapp till Säffle
Under 2009 påbörjades och genomfördes en upphandling av en biogastapp som tyvärr fick abrytas på grund av överklaging och statens nekande av förlängning av projekttid vilket innebar att beviljade medel drogs tillbaka. Kommunen har ingått i ett flertal projekt om alt. energi tex SWX med bland annat en utredning med Säffle som ex. för etablering av tapp med uppgradering för biogas. En utredning om produktion för biogas om ca 36 GWh har genomförts och inom privat regi finns en planerad biogasreaktor under bygglovsprövning. Start year 2009
Sector Transport
Type Technical/Infrastructure investment
Status Looking for Funding
File  
Solenergi på äldreboende och i gästhamnen
På Björkbacken, särskilt boende och trygghetsboende monterades 2009 solfångare på taket för att täcka del av varmvattenbehovet. 2012 istallerades solpaneler i gästhamnen i samma syfte. Start year 2008
Sector Buildings
Type Technical/Infrastructure investment
Status Completed
File  
Förstudie om solceller
Den 6 oktober 2010 monterades en solmätare upp på Lurö, i Säffle kommun. Där kan vi avläsa 2.360 soltimmar och en solinstrålning på 1.029 kWh/m2 under ett år. Den 1 april startade Näringslivsenheten en förstudie kallad "Solceller för alternativ och hållbar energi" för att få fram grundläggande information om vilka förutsättningarna är för elenergi producerat från solceller. I projektet har vi nu även satt upp en solmätare mitt på Värmlandsnäs för att kunna jämföra antal soltimmar med Lurö. Målet med projektet är också att bygga upp ett visningsrum för att där informera och visa på alternativ för bränsle, värme och andra alternativa ernergilösningar för en hållbarare och utvecklande region. Förstudien skall vara klar i juni 2013. Start year 2010
Sector  
Type Assessment/Research
Status In progress
File  
Upphandling av personbilar, mijlöfordon
Omfattning ca 40 fordon per år. Säffle kommun har i sina planeringsdirektiv för perioden 2012-2014 uttryckt vikten av att öka andelen miljöfordon. Målsättningen är att samtliga kommunens bilar ska följa transportstyrelsens krav på miljöbil och att införskaffa fordon så att hela personbilsparken år 2015 kan köras på biobränslen eller el. Start year 2012
Sector Transport
Type Technical/Infrastructure investment
Status Completed
File  
Minskad pappershantering
Begränsa pappersförbrukning genom digitala lösningar för möteshandlingar så som kallelser, protokoll mm. Start year 2010
Sector Waste
Type Technical/Infrastructure investment
Status In progress
File  
Konvertering från fossila bränslen
  Start year 2006
Sector  
Type Technical/Infrastructure investment
Status In progress
File  
Energieffektiviseringsprojekt
  Start year 2010
Sector Buildings
Type Technical/Infrastructure investment
Status In progress
File  

Adaptation actions

Renovering av avloppsreningsverket
Säffle avloppsreningsverk har fått ett s k LOVA-bidrag för förbättrad externslamhantering. Totalt har 210 000 kronor erhållits, motsvarande 25% av verklig kostnad. Bidraget erhålls för att den nya hanteringen innebär en minskning av närsalter till Byälven och Dalbosjön. Installationen var en del av den större ombyggnad som nyligen gjorts på avloppsreningsverket, där vidare kväverening införts, luftarutrustning bytts ut liksom slamskrapa i biosteget. Personalutrymmen har försetts med nya hygienutrymmen. Start year 2012
Sector Water Resources
Type Technical/Infrastructure investment
Status Completed
File  
Sänkt elförbrukning till gatubelysning
  Start year 2008
Sector Infrastructure
Type Technical/Infrastructure investment
Status In progress
File